My research experiences : ด้านวิจัย

ประสบการณ์ด้านทำงานด้านวิชาการ / การวิจัย / คณะทำงานในโครงการระดับประเทศ / โครงการวิจัยต่างๆ 

 

- หัวหน้าคณะทำงานด้านวิชาการ ในส่วนอุตสาหกรรม 12 Cluster ที่มีศักยภาพต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ในโครงการ “อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้ประชาคมอาเซียน” กระทรวงพาณิชย์

- หัวหน้าคณะทำงานด้านการประเมินคุณภาพการบริการของฝ่ายส่งเสริมการตลาด และลูกค้าสัมพันธ์ และฝ่ายรักษาความปลอดภัย ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค จำกัด ในนาม บ. แบงคอก เทรนนิ่ง อินเตอร์เนชั่นนัล (2556 – 2557)

- หัวหน้าทีมวางแผนและวิจัยการตลาด เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ 5 ชนิด และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ให้กับโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับบริษัท MaxImage

- ที่ปรึกษา / วิทยากร / กรรมการตัดสินแผนธุรกิจ “น้องสุขใจ” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

- หัวหน้าทีมการสำรวจพฤติกรรมการบริโภค ให้กับ บ.สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (2554 – ปัจจุบัน)

- ทัศนคติและความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อสินค้ากลุ่มสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

- การพัฒนาความเป็นเลิศของงานแอนิเมชั่น ให้แก่กระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงการทำ Lifestyle Research ในกลุ่มเยาวชนให้แก่กระทรวงวัฒนธรรม

- วิจัย Lifestyle Research ของกลุ่มลูกค้า ให้แก่ บริษัทเอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด

- วิจัยด้าน Consumer Behavior ในการบริโภคโดยจำแนก Segment ตามสาขาของร้าน ให้แก่ บริษัทเอ๊มเค เรสโตรองต์ จำกัด

- วิจัยด้าน Consumer Behavior ในการบริโภคอาหาร Delivery โดยจำแนก Segment บ้าน และ คอนโด ให้แก่บริษัทเอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด

- วิจัยด้านกลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจสมุนไพร (ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ)

- แนวทางการบริหารจัดการโครงการหอศิลป์ร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม (ประยุกต์จากแนวคิด Museum Marketing) (ได้รับทุนจากกระทรวงวัฒนธรรม)

- วิจัยแนวทางการพัฒนาร้านค้าปลีกชุมชน ให้แก่กรุงเทพมหานคร (วิจัยร่วม-Qualitative)

- วิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้ออาหาร ให้แก่บริษัทซีพี ออลล์ (วิจัยร่วม – Qualitative)

- วิจัยพฤติกรรมและความสนใจในการซื้อแฟรนไชส์ 7-11 ให้กับซีพี เซเว่นอิเลฟเว่น

- วิจัยความสนใจในการลงทุนเพิ่มในแฟรนไชส์ 7-11 ให้กับซีพี เซเว่นอิเลฟเว่น

- วิจัยปัจจัยในการลงทุนในแฟรนไชส์ 7-11 ให้กับซีพี เซเว่นอิเลฟเว่น

- วิจัยพฤติกรรม และความสนใจในการซื้อแฟรนไชส์ร้านกาแฟของกลุ่มธุรกิจกาแฟ ให้กับ บ.อุตสาหกรรมนมไทย

- วิจัยพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภค ที่มีต่อการบริโภคกาแฟโบราณ ให้กับ บ.อุตสาหกรรมนมไทย (Qualitative และ Quantitative)