December, 2015

การบรรยาย / กิจกรรม เดือน ธันวาคม 2558

2-3 ธันวาคม :: เป็นวิทยากรฝึกอบรม บรรยาย workshop ในหัวข้อ "Strategic Management" ให้กับผู้บริหาร บ.ThaiOsutka 

 

8-9-10 ธันวาคม :: เป็นวิทยากรฝึกอบรม บรรยาย workshop ในหัวข้อ "Powerful Network :: กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่าย" ให้กับผู้บริหารเครือข่าย OTOP และผู้ประกอบการ จังหวัดกาญจนบุรี

 

14-15-16 ธันวาคม :: เป็นหัวหน้าคณะวิทยากร ฝึกอบรม จัดหลักสูตร Road to Business Consultant Excellence ให้กับผู้บริหาร ระดับหัวหน้า และเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเป็นเครื่องมือในการเข้าให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ (รุ่นที่ 1)

 

17 ธันวาคม :: เป็นคณะกรรมการตัดสินแผนธุรกิจ "น้องสุขใจ" ระดับประเทศ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับท่านรองผู้ว่าการฯ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาดและธุรกิจ

 

18-19 ธันวาคม :: เป็นวิทยากรฝึกอบรม บรรยาย การตลาดสมัยใหม่ และการสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ / Digital Marketing ให้กับผู้ประกอบการ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 

21 ธันวาคม :: เช้า เข้า workshop กับ Prof.Dr. Mustafa ด้านการเขียน Thesis สำหรับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัย ศิลปากร   และ บ่ายประชุมหารือแนวทางการพัฒนานวัตกรรม ร่วมกับผู้บริหาร CPALL 

 

23 ธันวาคม :: เป็นคณะกรรมการตัดสิน OTOP Top 10 ระดับประเทศ ให้กับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

 

24 - 25 ธันวาคม :: เป็นวิทยากรฝึกอบรม บรรยาย ด้านการตลาดสมัยใหม่ และการตลาดดิจิทัลกับการทำธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการกลุ่มคลัสเตอร์แฟชั่นและสิ่งทอ จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 

28-29 ธันวาคม :: เป็นวิทยากรฝึกอบรม และ Workshop หัวข้อ "Powerful Creative Thinking" การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ กับการคิดงานใหม่เพื่อสุดยอดแห่งงานบริการ ให้กับผู้บริหารฝ่าย และเจ้าหน้าที่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)