Course : Creating an Entrepreneurial Mindset 

อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง ในฐานะที่ปรึกษา และวิทยากรการตลาด ได้รับความไว้วางใจรับเชิญให้เป็นหัวหน้าคณะทำงานเพื่อจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านการตลาด และธุรกิจ ให้กับผู้บริหารระดับ ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ระดับชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ได้รับแนวทางการบริหารธุรกิจที่ทันสมัย เพื่อนำไปเป็นแนวทางหลักในการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ โดยแบ่งเป็น 3 หลักสูตรในช่วงเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน และ ธันวาคม 2558 ดังนี้

 

1. หลักสูตร Creating an Entrepreneurial Mindset (CEM) รุ่นที่ 1 

2. หลักสูตร Creating an Entrepreneurial Mindset for Executives (EX-CEM)

3. หลักสูตร Road to Business Consultant Excellence รุ่นที่ 1

1. หลักสูตร Creating an Entrepreneurial Mindset (CEM) รุ่นที่ 1

 

    จัดขึ้น 4 วัน ระหว่างวันที่ 13 - 16 ตุลาคม 2558  สำหรับกลุ่ม ผอ.ส่วน หัวหน้างาน และ เจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ณ โรงแรมสุโกศล ถ.ศรีอยุธยา

 

วิทยากร ::

1. อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง  วิทยากรการตลาด การขาย การบริการ องค์กรภาครัฐและเอกชน

2. ดร.สันติธร ภูริภักดี  จากคณะวิทยาการการจัดการ ม.ศิลปากร

3. ดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ CEO บ.WaterNet จำกัด (มหาชน)

4. ดร.ศํกดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์ ผอ.หลักสูตรปริญญาโท Music Business ม.ศิลปากร

5. ดร.วศิน มหัตนิรันดร์กุล เลขาธิการสมาคมเครือข่ายวิศวบริการ (NES)

6. อ.ญาณวิธ นราแย้ม คณะที่ปรึกษา สถาบันให้คำปรึกษา ม.ธรรมศาสตร์

7. คุณรัฐภัทร์ วงศ์คงมั่นสกุล วิทยากรกระบวนการ และสันทนาการ 

8. คุณตรีทิพย์ พิมพ์ศิริ วิทยากรกระบวนการ และสันทนาการ

9. คุณรัฐวิชญ์ ไชยศิริพานิช วิทยากรกระบวนการ และสันทนาการ

 

ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกในการเรียนรู้เนื้อหาด้านบริหารธุรกิจ การตลาด ที่ทันสมัยและกิจกรรม workshop ที่สนุกด้วยเนื้อหา สาระ และบันเทิง รวมถึงมิตรภาพที่ประทับใจ

 

2. หลักสูตร Creating an Entrepreneurial Mindset for Executives (EX-CEM) รุ่นที่ 1

 

    จัดขึ้น 3 วัน ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2558  สำหรับกลุ่ม ผอ.ส่วน หัวหน้างาน และ เจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ณ โรงแรม Centra Station หัวลำโพง

 

วิทยากร ::

1. อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง  วิทยากรการตลาด การขาย การบริการ องค์กรภาครัฐและเอกชน

2. ดร.สันติธร ภูริภักดี  จากคณะวิทยาการการจัดการ ม.ศิลปากร

3. ดร.เฉลิมรัฐ นาควิเชียร CEO, Net Design Group 

4. ดร.ศํกดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์ ผอ.หลักสูตรปริญญาโท Music Business ม.ศิลปากร

5. อ.ญาณวิธ นราแย้ม คณะที่ปรึกษา สถาบันให้คำปรึกษา ม.ธรรมศาสตร์

 

ทั้งนี้ ทางผู้จัด ได้นำผู้บริหาร และผู้เข้าอบรม เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายจาก ดร.เฉลิมรัฐ นาควิเชียร CEO, NetDesign Group ณ NetDesign Group สำนักงานใหญ่ อาคาร Fortune Town ชั้น 22 เพื่อเป็นกรณีศึกษาในการเข้าให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ รวมถึงได้รับแนวทางในการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 

 

โดยหลักสูตรนี้ เน้นการฝึกปฏิบัติ เน้น Workshop และเครื่องมือที่ทันสมัย รวมถึงเทคนิคในการคิดเชิงธุรกิจสมัยใหม่