หลักสูตร Road to Excellent Business Consultant  

"ครบเครื่องเรื่องการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ"

อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง ได้รับเชิญจากสำนักบริหารกลาง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้จัดหลักสูตรฝึกอบรม ให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในหัวข้อ "Road to Excellent Business Consultant"  :: เส้นทางสู่การเป็นที่ปรึกษาธุรกิจอย่างมืออาชีพ เพื่อพัฒนาแนวทาง ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ การพัฒนาเนื้อหา และแนวทางสู่การเป็นที่ปรึกษาธุรกิจสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ เพื่อใช้ในการทำงานจริงตามภารกิจของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย อ.นราธิป ได้เรียนเชิญคณะวิทยากร เพื่อร่วมบรรยายและเป็นกรรมการในการนำเสนอดังต่อไปนี้

 

1. อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง วิทยากร ด้านการตลาด การขาย และการบริการ 

2. ดร.สันติธร ภูริภักดี จากคณะวิทยาการการจัดการ ม.ศิลปากร 

3. ดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ CEO บ.WaterNet จำกัด (มหาชน)

4. ผศ.ดร. ศศิประภา พันธนาเสวี ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ ม.กรุงเทพ

5. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์ ผอ.หลักสูตรปริญญาโท Musice Business ม.ศิลปากร

6. อ.ญาณวิธ นราแย้ม คณะที่ปรึกษา สถาบันให้คำปรึกษาธุรกิจ ม.ธรรมศาสตร์

 

     ทั้งนี้การฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้มีการบรรยายและ workshop ถึงมุมมองในหลากหลายด้าน อาทิ ด้านการตลาด ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเป็นที่ปรึกษา ฯลฯ รวมถึงการมอบเครื่องมือในการตรวจสุขภาพของธุรกิจและแนวทางการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพให้แก่ผู้เข้าอบรม  โดยได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ท่านรองฯ ประสงค์ นิลบรรจง เป็นประธานการเปิดงานในครั้งนี้  ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความประทับใจ