November, 2015

การบรรยาย / กิจกรรม เดือน พฤศจิกายน 2558

3-4 พฤศจิกายน :: ปฏิบัติหน้าที่ ตรวจประเมิน และให้คำปรึกษาบูธของสินค้า OTOP ณ งานแสดงสินค้า คลองผดุงกรุงเกษม ในนามหัวหน้าคณะตรวจประเมินและให้ความรู้ด้านการแสดงสินค้า OTOP กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

 

5 พฤศจิกายน :: เป็นวิทยากรฝึกอบรม workshop ด้านการตลาด หัวข้อ Product Management and Channel Development : การบริหารผลิตภัณฑ์และการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด CPALL

 

6 พฤศจิกายน :: ประชุมร่วมกับ บ. Genius Training ในการพัฒนาหลักสูตรของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

 

7-8 พฤศจิกายน :: ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน แผนธุรกิจนวัตกรรม ของระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธานี จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

9 พฤศจิกายน :: เข้าร่วมประชุมด้านพัฒนาแผนการตลาดและฝึกอบรม ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

10 พฤศจิกายน :: ปฏิบัติหน้าที่ ตรวจประเมิน และให้คำปรึกษาบูธของสินค้า OTOP ณ งานแสดงสินค้า คลองผดุงกรุงเกษม

 

11 พฤศจิกายน :: เป็นวิทยากร บรรยาย ด้านการพัฒนาชุมชนแนวใหม่ เพื่อจุดประกายและเป็นแรงบันดาลใจในการทำวิจัยชุมชน และการพัฒนาชุมชน ให้กับคณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์

 

12 พฤศจิกายน :: เป็นวิทยากรฝึกอบรม Workshop ด้านการตาลด หัวข้อ Merchandising Management ให้กับผู้บริหารระดับ Manager หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด CPALL 

 

13 - 14 - 15 พฤศจิกายน :: เป็นคณะกรรมการตัดสินแผนการตลาดระดับภูมิภาค ในรายการ AIS BrandAge Award ครั้งที่ 9 จัดโดย นิตยสาร BrandAge ร่วมกับ AIS

 

16 - 17  พฤศจิกายน :: เป็นหัวหน้าคณะวิทยากร ฝึกอบรม บรรยาย จัดหลักสูตร Creating an Entrepreneurial Mindset for Executives (EX-CEM) :: การพัฒนากระบวนทัศน์การเป็นเจ้าของธุรกิจ แก่ผู้บริหาร และหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 

18 พฤศจิกายน :: เป็นวิทยากร บรรยาย และ Workshop หัวข้อ Aligning  Execution Plan with Business Strategy ให้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จัดโดย Genius Training 

 

19-20 พฤศจิกายน :: เป็นวิทยากร บรรยาย และ Workshop หัวข้อ Customer Complaint and Handling : การจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า ให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า จัดโดย Planet Pacific Forum (PP&F) ณ Centre Point Hotel หลังสวน

 

23 พฤศจิกายน :: เป็นวิทยากร บรรยาย และ Workshop ด้านการขาย ในหัวข้อ Sales Planning การวางแผนการขาย และ KAIZEN ให้กับพนักงานขาย หลักสูตรประกาศนียบัตรนักขายระดับ Gold (TSE Gold 203) บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ไทยแลนด์ จำกัด

 

24 - 25 พฤศจิกายน :: ปฏิบัติหน้าที่ ตรวจประเมิน และให้คำปรึกษาบูธของสินค้า OTOP ณ งานแสดงสินค้า คลองผดุงกรุงเกษม

 

26 - 27 - 28 พฤศจิกายน :: เป็นหัวหน้าคณะวิทยากร ฝึกอบรม บรรยาย จัดหลักสูตร Creating an Entrepreneurial Mindset for Executives (EX-CEM) รุ่นที่ 2 :: การพัฒนากระบวนทัศน์การเป็นเจ้าของธุรกิจ แก่ผู้บริหาร และหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 

27 พฤศจิกายน :: เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยาย และ Workshop ด้าน Innovative Communication นวัตกรรมในการสื่อสารในองค์กร ให้กับ บ. TAT Engineering จัดโดย บ.Miracle Time Travel

 

29 - 30 พฤศจิกายน :: เป็นวิทยากร ฝึกอบรมด้านการตลาดสมัยใหม่ และการขาย ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ณ จังหวัดตรัง จัดโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม