SERVICES

อ.นราธิป เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบรรยาย / ที่ปรึกษาธุรกิจ และการพัฒนาธุรกิจ โดยเน้นที่การบริหารการตลาด แบรนด์ กลยุทธ์/การบริหารงานขาย การบริหารงานบริการ และการบริหารจัดการทั่วไป การตลาดสำหรับ AEC โดยนอกจากจะเป็นวิทยากรบรรยายด้านการตลาด การขาย และการบริการแล้ว ยังเป็นนักวิจัยด้านการตลาด แบรนด์ พฤติกรรมผู้บริโภค ให้กับแบรนด์และองค์ชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน

Training : ฝึกอบรม

​​

อ.นราธิป ได้มีผลงานการบรรยาย การฝึกอบรม รวมถึงได้รับความไว้วางใจเข้าร่วมพัฒนาบุคลากรตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้น พนักงาน ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนชั้นนำระดับประเทศจำนวนมาก ซึ่งทุกหลักสูตรเน้นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SI: Sustainable Improvement)  เน้นการบรรยายโดยใช้ Case-based Lecture (กรณีศึกษา) เพื่อให้เห็นภาพจริง  รวมถึงการทำ Professional Workshop ที่เหมาะสมกับระดับการปฏิบัติงาน สภาพตลาด สภาพการบริการที่แท้จริงและสามารถนำไปประยุกต์ได้โดยทันที ซึ่งหลังจากที่  Workshop ทุกองค์กรจะเกิด Model ใหม่ขึ้นมาทุกครั้ง

 

Research : งานวิจัย

​​

อ.นราธิป ได้มีผลงานวิจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภค (Custome Insight) รวมถึงงานวิจัยด้านการตลาด แบรนด์ งานขาย การบริการ การค้าปลีก ฯลฯ  ให้กับองค์กรชั้นนำระดับประเทศเป็นจำนวนมาก  รวมถึงมีผลงานวิชาการด้านการตลาดที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งได้นำองค์ความรู้หลายส่วนที่เป็นประโยชน์ที่ได้จากงานวิจัยมาพัฒนาในงานบรรยาย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กร เช่นด้านพฤติกรรมผู้บริโภคแต่ละ Generations รวมถึงเรื่องจิตวิทยาการบริการ เป็นต้น

Strategy : วางแผนกลยุทธ์

ด้านการวางแผนกลยุทธ์การตลาด / การขาย ให้กับแบรนด์ หรือ องค์กรต่างๆ อาทิ ณ เกาะช้าง ธารารีสอร์ท , ศรีศุภลักษณ์ออร์คิด (ผลิตภัณฑ์ Cashewy), บ. Smart Motion จำกัด, บ.ไอทีซอฟท์ จำกัด, Chame' , Wawee Coffee Shop (สาขาพญาไท) , ศรีสวัสดิ์ รีสอร์ท รวมถึง SMEs หลายราย