ผลตอบรับจากผู้เข้าอบรม

 

ส่วนหนึ่งของการประเมิน / การตอบรับจากการอบรมในโครงการต่างๆ จาก อ.นราธิป ซึ่งได้รับการตอบรับในสัดส่วนที่สูงทั้งการวัดเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งเหนือสิ่งอื่นใดคือการที่ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ "โดยแท้จริง" สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับตนเองและองค์กร รวมถึงการทำงานได้ และผู้จัดโครงการ หรือคณะผู้จัดอบรมได้ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมนั่นเอง 

ส่วนหนึ่งจากผลประเมินจากผู้บริหารในหลักสูตรการขาย (โดย Genius Training)
ส่วนหนึ่งจากผลประเมินจากผู้เข้าอบรมที่เป็นผู้ให้บริการ ในหลักสูตร Service Excellence (ขอบพระคุณข้อมูลจาก บริษัท Genius Training) 
ส่วนหนึ่งจากผลประเมินจากผู้บริหารในหลักสูตรอบรมผู้บริหารของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (บรรยายหัวข้อ Business Model Canvas กับการบริหาร พัฒนาโครงการ และการคิดงาน)
ส่วนหนึ่งจากผลประเมินในหลักสูตรด้านการบริหารงานขาย เทคนิคและกลยุทธ์การขายและการตลาด
(Cr. บ.Genius Training) 
ส่วนหนึ่งจากผลประเมินในหลักสูตรด้านเทคนิคการขายและการบริการสำหรับนักขายสมัยใหม่ (Unlock Yours Sales Power !) ระดับ Sales Supervisor และ Shop Manager
(Cr. แบรนด์ G2000 และ บริษัทเซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด : CMG) 
ส่วนหนึ่งจากผลประเมินในหลักสูตรด้านการตลาด ที่ อ.นราธิป ได้ดำเนินการวางและบริหารหลักสูตรให้กับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และบรรยายร่วมกับทีมวิทยากร