กิจกรรม "สร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไทย ด้วยการตลาดสมัยใหม่ที่ยั่งยืน" 

อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง ในฐานะที่ปรึกษา และวิทยากรการตลาด ได้รับความไว้วางใจจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้เป็นหัวหน้าคณะทำงานในการจัดกิจกรรม "สร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไทย ด้วยการตลาดสมัยใหม่ที่ยั่งยืน" โดยฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยจัดให้กับผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไทยอาทิ อาจารย์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ โดยจัดขึ้นจำนวน 2 พื้นที่นำร่องศักยภาพด้านสุขภาพ ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ จังหวัดระนอง ใช้เวลาพื้นที่ละ 3 วัน 2 คืน

 

     การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางอาจารย์ได้วางแผนว่าให้เป็นแบบอย่างแรกๆ ของกิจกรรมการฝึกอบรมด้านตลาดที่ครบวงจรคือ สร้างตั้งแต่ต้นน้ำ คือการให้ความรู้ด้านการตลาดสมัยใหม่ฉบับนำไปใช้ได้ทันที และกรณีศึกษาด้านการตลาดท่องเที่ยวสมัยใหม่ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการทำ Team Building ด้านความคิดสร้างสรรค์ ::: กลางน้ำ คือการมอบเครื่องมือทางการตลาดให้นำไปใช้ได้จริง นั่นคือ Wellness Tourism Marketing Model โดยเน้นการสร้างคุณค่า (Value Proposition) และร่วมกันทำ Workshop ลักษณะ Co-creation Workshop และปลายน้ำคือ "ผลของ Workshop ที่สามารถผลิตเป็นสื่อออกเป็น Artwork ของ Route ใหม่ ที่เน้นคุณค่าที่แท้จริงของจังหวัด ที่สามารถ "ใช้ทำตลาดได้ทันที" และแปลเป็นภาษาอังกฤษทันที" ซึ่งจะได้ Route ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพิเศษ จำนวน 5 Route หรือ 5 เส้นทาง รวมถึง Artwork และ Soft files ภายในระยะเวลา 2 วัน 1 คืน โดยมีทีมงานวิทยากร ผู้ช่วยวิทยากร ทีมงาน Graphic Design รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลภาษา รวมทั้งสิ้นจำนวน 19 ท่าน และหลังจากการจัดกิจกรรม ทางทีมงานได้พาผู้เข้าอบรมร่วมศึกษาดูงานตัวอย่างการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่ ต.บ้านเมืองปอน และนมัสการพระอาจารย์อ้อ พระอาจารย์นักพัฒนาชุมชม รวมถึงชมการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวสะพานซูตอนเป้ และฟังบรรยาย / กรณีศึกษาที่ภูโคลน รวมแล้วอีกจำนวน 2 วัน ซึ่งบรรยากาศตลอดการอบรมและการดูงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ความรู้ใหม่ๆ และประทับใจในมิตรภาพจากคณะวิทยากร ทีมงานจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผู้เข้าอบรม ซึ่งผู้เข้าอบรมหลายท่านตั้งใจว่าจะนำความรู้ไปใช้ทันที

 

   ทั้งนี้เนื้อหาของวิชาจะครอบคลุมถึง Keywords ต่างๆ ที่สำคัญด้านการทำการตลาดท่องเที่ยวและการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

- Modern Marketing / Marketing 3.0 and Case Studies 

- Co-creation Marketing / Collaborative Marketing / Interactive Marketing  and Case Studies

- Low cost Marketing / New Media and Case Studies

- Sustainable Tourism Marketing and Case Studies 

- Value Creation / Touch Point Management and Case Studies

เป็นต้น

 

 กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านรองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ท่านรองฯ วิษณุ เจริญศิลป์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

 

 

คณะทำงานประกอบด้วย

 

1. อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง หัวหน้าคณะฯ

2. ดร.สันติธร ภูริภักดี

3. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์

4. ดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ

5. ดร.รัชต วรุณสุขะศิริ

6. อ.ญาณวิธ นราแย้ม

7. อ.ศิรวิชญ์ สุประดิษฐ์

8. โค้ชรัฐภัทร์ วงศ์คงมั่นสกุล

9. โค้ชตรีทิพ พิมพ์ศิริ

10. โค้ชรัฐวิชญ์ ชัยศิริพานิช

11. คุณชนธิชา สุมิตรเดช

12. คุณสันติภพ หุตางกูร

13. คุณศริวิภา เสนคุ้ม

14. อ.แบงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลภาษา

15. คุณเต๋า  ทีมงานออกแบบ

16. คุณกิ ทีมงานออกแบบ

17. คุณกิ๊ก ทีมงานออกแบบ

18. คุณติ๊ก ทีมงานออกแบบ

19. คุณปฏิพัทธ์ เจริญกุล